Main page / Current Students / Master's / Timber Structures and Wood Building Construction

Timber Structures and Wood Building Construction

POPIS OBORU

Jedná se o studijní obor navazujícího studia magisterského studijního programu, který vychází z teoretických poznatků širokého okruhu základních disciplin, zaměřených na oblast uplatnění dřeva a materiálů na jeho bázi ve stavbách. Studijní obor navazuje na základní znalosti studentů jak v rovině cíleného rozvoje tvůrčích schopností, tak v rovině aplikační. Během dvouletého studia si student prohloubí znalosti a schopnosti aktivní orientace v oblasti navrhování a realizace dřevostaveb z hlediska architektonických požadavků, platných technických norem a hygienických předpisů při současném naplňování základních a odvozených potřeb člověka v procesu bydlení.

Za stěžejní všeobecné kompetence, získané absolvováním magisterského stupně studia, jsou považovány dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací, schopnost aplikace znalostí v praxi, schopnost komunikovat s experty v jiném oboru a schopnost organizace a plánování. Z oborových kompetencí jsou to znalost materiálových vlastností pro aplikace v dřevostavbách, znalost technologických procesů a pracovních postupů při výrobě dřevostaveb, znalost výrobní techniky a mechanizace, znalost navrhování dřevěných prvků nosných konstrukcí, znalost právního a normativního prostředí pro realizaci staveb a znalost základů ekonomických kalkulací a finančního účetnictví.

STUDIJNÍ PLÁN
Přehled předmětů studijního oboru včetně předmětů pro státní zkoušku