Main page / Current Students / Master's / Design nábytku

Design nábytku

POPIS OBORU

Nově akreditovaný studijní obor Design nábytku je navazující dvouletý magisterský program na bakalářský studijní program Design nábytku. Design nábytku je charakteristický dvoustupňovým pojetím aktivního osvojení si kompetencí studentů: Na prvním stupni studenti oboru získají znalosti vlastností materiálů, konstrukcí nábytku, výrobních postupů i řešení, jak výtvarných tak konstrukčních detailů, na což v magisterském stupni následně naváží a získají schopnosti syntetizovat tyto technické dovednosti v procesu tvorby vlastního návrhu a schopnost řešit projekty v širším kontextu. Daná koncepce přitom těsně vychází ze skutečnosti, že v předcházejícím bakalářském studiu SO Design nábytku si student osvojil nástroje a metodu tvorby. Magisterský obor dále rozvíjí sebevědomí tvůrčí osobnosti a schopnosti orientace a kompetence v oborech designu nábytku, blízkých jako jsou architektura, předmětový design, ekologie nebo technologický rozvoj a vazby k těmto oborům podle osobní inklinace. Student během dvou let studia nabude také znalostí z oblasti ochrany životního prostředí v celém životním cyklu nábytku, z oblasti vlivu prostředí na chování, výkonnost a náladu uživatelů nábytku z krátkodobého hlediska a na duševní a fyzické zdraví z dlouhodobého hlediska. Kreditová hodnota jednotlivých semestrů je tvořena 75 % z povinných a 25 % volitelných a povinně - volitelných předmětů, přičemž jejich počet v nabídce je vyšší než jedna čtvrtina celkového počtu. Vlastní struktura studijního oboru se sestává z povinných, povinně - volitelných (oborových) a volitelných předmětů.

PROFIL ABSOLVENTA

Profil absolventa daného studijního oboru vychází z vyváženého získání znalostí, dispozicí, dovedností a kompetencí pro kvalifikované řešení v oblastech designu nábytku, pro průmyslovou výrobu s respektem na její požadavky, designu nábytkových solitérů a tvorbu interiérů nacházejících se na rozhraní architektury, samotného umění a techniky. Absolventi během studia získají kompetence a dovednosti v oblasti navrhování nábytku, podložené znalostmi výroby nábytku a používaných materiálů včetně ekonomiky s akcentem na samostatné tvůrčí myšlení a systémový přístup.

Absolventi jsou během studia vybaveni kompetencemi pro vývoj a tvorbu nábytku, které jsou orientovány na průmyslovou výrobu. Kompetence jsou podložené znalostmi z oblasti výroby nábytku, z oblasti materiálů na bázi dřeva i nedřevěných materiálů a rovněž znalostmi způsobů zpracování těchto materiálů, při výrobě nábytku. Odborné znalosti jsou dále podložené nabytými znalostmi z oblastí ekonomických věd. Absolvent studijního programu Design nábytku je vybaven kompetencemi pro vývoj a tvorbu nábytku, zaměřeného a určeného pro průmyslovou výrobu, se znalostmi fyzikálně -- mechanických, chemických a zpracovatelských vlastností materiálů na bázi dřeva a nedřevěných materiálů, se zřetelem na místnosti a limity průmyslové nábytkářské výroby. Absolvent je tak profilován jako samostatná tvůrčí osobnost se systémovým přístupem a s cílem nalezení uplatnění zejména:

  • v designérských nebo projekčních atelierech;
  • v nábytkových studiích;
  • u výrobců nábytku nebo jako samostatný designer;
  • v odborném školství.

Cíl studia je možno doložit v propojení znalostí z oboru designu a tvorby nábytku, se schopností řešit tvůrčí problémy spojené s koncipováním nových produktů a jejich začleněním do obývaného prostředí.

STUDIJNÍ PLÁN
Přehled předmětů studijního oboru včetně předmětů pro státní zkoušku