Main page / Current Students / Doctoral

Doctoral Study

Výčet programů a oborů

Aplikovaná geoinformatika

Absolventi získají během studia komplexní přehled o problematice aplikované geoinformatiky, se specializací ve sféře managementu krajiny, s alternativním zaměřením na lesnictví, zemědělství, zahradnictví, krajinné plánování a ekonomické aspekty hospodaření v území a krizový management. Znalostní profil absolventa zahrnuje tvůrčí práci s technickým a programovým vybavením pro tvorbu, ukládání, úpravu, zpracování a tematickou analýzu geoprostorových dat, pro digitální prostorové modelování, počítačovou grafiku, digitální kartografii a také pro vícerozměrné a multimediální prezentace zpracovaných geodet. Absolvent je schopen využívat moderní geoinformační technologie při vědecké práci i při aplikacích na všech úrovních managementu území.

Botanika

Botanika je široce koncipovaná studijní disciplína zaměřená zejména na biologii rostlin (zejména dřevin), ekofyziologii a geobiocenologii, fytopatologii, včetně studia komplexních vazeb rostlina - symbiont, patosystém - rostlina - patogen a související disciplíny, jako nauka o životních procesech a strukturách rostlin. Jde o obor komplexně pojatý, zahrnující řadu navazujících disciplín od anatomie, morfologie a ekofyziologie, mykologie, mikrobiologie, fytopatologie přes obecnou a systematickou botaniku až ke geobiocenologii a fytogeografii. Svým zaměřením na dřeviny nemá obdobu na jiných univerzitách. Cílem studia je vychovávat specialisty pro rozvoj vědy a její aplikaci v aplikovaných biologických a ekologických disciplínách.

Ekologie lesa

Obor je zaměřen na zkoumání vztahů mezi živými organismy a jejich prostředím, s hlavním důrazem na lesní ekosystémy. Zabývá se fungováním ekologických systémů na všech hierarchických úrovních - od jedinců přes populace a společenstva až po krajinu. Obor zahrnuje řadu disciplín důležitých pro poznání vztahů v lesních ekosystémech jak v přirozených podmínkách, tak především v antropogenně ovlivněných podmínkách kulturní krajiny (bioklimatologie, geologie, lesnická pedologie, botanika, dendrologie, geobiocenologická typologie lesa, ekofyziologie rostlin, ekologie lesa, ekologie krajiny a geobiocenologie). Multidisciplinární přístup umožňuje ekosystémové pojetí lesa nejen ve výuce a vědě, ale také v hospodářské praxi.

Ekonomika a management obnovitelných přírodních zdrojů

Ucelené spektrum ekonomických znalostí a dovedností umožní absolventovi chápat synergické souvislosti a kvalifikovaně řešit konkrétní situace nejen z pohledu současného stavu, ale i z hlediska predikce vývoje s cílem dosáhnout ekonomických přínosů a jejich realizace v optimálním časovém okamžiku. Při těchto činnostech využije nejen znalostí ekonomie a managementu, ale i dalšího spektra studovaných předmětů doktorského studia. Získané teoretické a praktické dovednosti umožní uplatnění v ekonomicky zaměřené problematice ve školství, ve vědě a výzkumu, v organizacích státní správy, v oblasti vysoce kvalifikovaného odborného poradenství, zařazení v top managementu podnikatelských subjektů a při výkonu specializovaných a expertních aktivit.

Hospodářská úprava lesa

Jádro oboru tvoří specializace Biometrie a Hospodářská úprava lesa, specializace Užitá geodézie je mezní součástí s vyústěním do širší oblasti. Absolvent je schopen aplikovat moderní statistické, resp. biometrické metody na modelové úrovni pro řešení analýzy růstového procesu lesních porostů a jeho prognózování, ovládá analytické metody zjišťování stavu lesa (terestrické i z oblasti dálkového průzkumu země), je schopen účelný výběr metod aplikovat na konkrétním území v ČR i ve světě a zvládá teorii i praxi lesnických hospodářských auditů včetně retrospektivní komplexní analýzy.

Myslivost

Obor shrnuje a rozpracovává poznatky o potřebách a chovu zvěře z širokých hledisek biologických, technických, organizačně-právních, historických i ekonomických. Odborný nadhled získaný studiem je předpokladem pro řešení mysliveckých problémů v dlouhodobém časovém horizontu. Absolvent získá nejvyšší možnou kvalifikaci v myslivosti pro vykonávání specifických mysliveckých funkcí ve státní správě, ve výzkumu i v pedagogice či lesnicko-mysliveckém provozu.

Ochrana lesa

Absolventi jsou schopni komplexně analyzovat příčiny vzniku nemocí dřevin a poruch ekologické stability lesa, s předpokládaným ohrožením zdraví lesa klimatickými disturbancemi (a z minulosti kumulovanými imisními zátěžemi), rozumí příčinám vzniku stresu a dovedou multifaktoriálně vysvětlit důvody chřadnutí dřevin. Získané terénní a laboratorní poznatky vědecky analyzují, vyhodnocují a navrhují cílená efektivní ochranná a obraná opatření, která akceptují hlavní zásady integrované ochrany lesů. Kromě samostatných vědeckých hledisek by prováděná šetření měla mít i praktické dopady, a to především v komplexních preventivních opatřeních, která by byla založena na nejnovějších poznatcích všech souvisejících základních i aplikovaných odborných disciplín.

Pěstění lesa

Pěstění lesa je činnost, jejíž náplní je plánování, uskutečňování a kontrola veškerých biotechnických opatření pro zajištění dřevoprodukční funkce i všech požadovaných celospolečenských účinků lesních ekosystémů. Vedle toho je úkolem pěstění lesa, jako vědeckého oboru, shromažďovat, porovnávat, vyhodnocovat a vědecky dokládat pravidla používaná v praktickém pěstění lesa a ohraničit jejich platnost. Základním cílem programu je příprava a výchova absolventů pro lesnickou, vědeckou, popř. pedagogickou činnost tak, aby byli schopni exaktně zvládnout ekologicky založené, technologicky zvládnutelné a ekonomicky únosné trvale udržitelné pěstování lesa. Rozsáhlý přehled i schopnost syntézy je výrazně zvýhodňují i pro nejvyšší vedoucí funkce v odborné praxi.

Procesy tvorby nábytku

Stěžejní dovednosti absolventa jsou v oblasti kreativní a konstrukční tvorby a výroby dřevěného nábytku (včetně aplikací nových materiálů, komponentů a technologií), uplatněné v interdisciplinárních souvislostech nejnovějšího výzkumu a nabytých poznatků nejen v technických, ale i v souvisejících humanitních oborech. Posláním absolventa je inovace a tvorba výrobků na základě technické erudice, antropometrie, kineziologie, tvůrčích technik a znalosti výrobních procesů, které neohrožují obývané a pracovní prostředí. Cílem studia je připravit absolventy pro vědeckou, výzkumnou, organizační a výrobní základnu nábytkářského průmyslu.

Technika a mechanizace lesnické výroby

Obsahem studia je komplexní a multidisciplinární pojetí lesnických aktivit, jejich interakce s lesním prostředím a vztah člověk - stroj - životní prostředí. Absolventi získají schopnost systémového chápání problémů a jejich řešení i schopnost tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné práce do výrobních činností v konstrukci a užití strojů a zařízení v technologiích lesnických činností, zpřístupňování lesů pro lesnické aktivity a v teoretické i užité ergonomii. Specializace: Technika v lesním hospodářství, Těžba a doprava dříví, Účelové stavby lesnické a Ergonomie.

Technologie zpracování dřeva

Obory zpracování dřeva zahrnují široké spektrum fyzikálních, chemických, technických a elektrotechnických procesů, pomocí kterých je možno komplexně zpracovat a využít dřevní hmotu. Studijní program má dvě specializace: Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva a Zpracování dřeva. Absolventi jsou připraveni působit na vědecko-výzkumných a pedagogických pozicích, v akreditovaných zkušebnách, jako specialisté ve stavebnictví, památkové péči, projekci, technické normalizaci a v řídící sféře státních i soukromých podniků.

Tvorba a ochrana krajiny

Ve specializaci Krajinná biotechnika je studium zaměřeno na ekosystémové procesy v krajině, jejich řízené ovlivňování, autoregulace a stabilitu krajinných složek. Předpokládá osvojení znalostí problematiky půd, funkcí a efektů krajinné vegetace, antropogenního ovlivňování krajiny, hydrauliky a hydrologie, vodohospodářství atd.

Specializace Krajinná environmentalistika je cílena do oblasti celospolečenských vztahů, humánní - entropické utilizace krajiny, optimalizace a rozvoje. Je budována na znalosti syntézních vztahů lidské společnosti s prostředím, prognóze, koncepci a územním plánování krajinných systémů a projekci při řešení praktických antropogenních činností.

Studijní dokumenty

NameDocument dateModificationsAttachment
Requirements for the English doctoral examination 02. 12. 202202. 12. 2022 11:03:43  
Požadavky ke zkoušce z AJ02. 12. 202202. 12. 2022 11:04:19  
Metodický pokyn 1/2020 Průběh studia v DSP09. 12. 202109. 12. 2021 12:42:14  
Prevence a odhalování plagiátů v závěrečných pracích - Směrnice rektora č.2/202103. 11. 202103. 11. 2021 09:24:17  
Procedual Guidelines 1/2020 Course of study in PhD Study Programmes23. 09. 202023. 09. 2020 13:32:55  
Nařízení děkana 13/2019 o úpravě písemných prací18. 07. 201918. 07. 2019 14:50:52  
Studijní a zkušební řád MENDELU04. 03. 201912. 10. 2021 12:23:51  Studijni_a_zkusebni_rad_MENDELU_ucinny_od13.9.2021.pdf  
Zveřejňování závěrečných prací - Směrnice rektora3/201802. 08. 201802. 08. 2018 11:32:49  
Application for Change in the ISP09. 09. 201405. 09. 2019 10:36:09  
Accompanying Sheet for the Commencement of the Procedure for Defending the Dissertation09. 09. 201409. 09. 2014 15:12:42  
State doctoral examination topics03. 03. 201424. 09. 2015 13:04:40  okruhy_sdz.pdf  
Co je třeba předložit při odevzdání disertace22. 11. 201222. 11. 2012 13:28:15  
Autoreferát disertační práce15. 12. 201015. 12. 2010 08:57:05  
Žádost o změnu v Individuálním studijním plánu15. 12. 201005. 09. 2019 11:05:01  
Průvodní list k zahájení řízení k obhajobě disertační práce15. 12. 201010. 01. 2011 16:26:48  
Ph.D. examination protocol15. 10. 200702. 12. 2022 10:53:26  

Informace o přijímacím řízení