Main page / Current Students / Bachelor

Bachelor Studies

Trvá tři roky a je ukončen státní zkouškou. Absolvent obdrží titul "Bc." (bakalář). Bakalářské studium připravuje studenty zejména pro praxi, mohou však pokračovat i v dalším navazujícím magisterském studiu.

Studijní program Arboristika

Obor Arboristika

Cílem studia je poskytnout nezbytné teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro péči o dřeviny v krajině a v urbanizovaném prostředí. Arboristika se zabývá navrhováním, prováděním, přebíráním a kontrolou prací souvisejících s péčí o dřeviny v mimolesním prostředí a jejich ochranou. Absolventi najdou uplatnění např. na místech manažerů soukromých a městských firem, jako odborní pracovníci na místech státní správy (orgány ochrany přírody) a samospráv (správy majetku), ve složkách státu jako je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká inspekce životního prostředí. Řada příležitostí je i v privátní sféře v oblasti arboristických a zahradnických firem.

Bližší informace o oboru Arboristika

Studijní program Design nábytku

Obor Design Nábytku

Nově akreditovaný čtyřletý studijní obor Design nábytku je cíleně zaměřen na proces navrhování nábytku a nábytkových souborů pro opakovanou a sériovou výrobu. Zásadní důraz je kladen na vyvážení uměleckých dovedností, vnímavosti pro aktuální potřeby společnosti s technickými a technologickými znalostmi v oboru výroby nábytku. Díky tradici Česká republiky v oblasti průmyslové výroby nábytku získá absolvent široké uplatnění v praxi.

Absolvent má možnost pokračovat ve studiu na magisterské úrovni v navazujících designérských oborech.

Bližší informace o oboru Design nábytku

Studijní program Dřevařství

Obor Dřevařství

Výuka postihuje projektování výrobků na bázi dřeva, výrobní procesy, jejich řízení a uplatnění produktů v procesech spotřeby a bydlení. Absolventi jsou připraveni vykonávat řídící, technické, výrobní, obchodní nebo administrativní činnosti při zpracování dřeva, v prvovýrobě, stavebně-truhlářské výrobě, ve výrobě dřevostaveb, v poradenství prodeje výrobků dřevozpracujícího průmyslu a souvisejících činnostech. Uplatnění naleznou ve státním či soukromém sektoru, v samostatném podnikání nebo v odborném školství.

Bližší informace o oboru Dřevařství

Studijní program Krajinářství

Obor Krajinářství

Absolventi získají detailní přehled v problematice hospodaření s krajinou, zejména v oblastech vodního hospodářství, pozemních staveb, zpracování dat v návaznosti na geoinformační systémy, geodézie, ekonomiky a legislativy životního prostředí. Studijní program připravuje odborníky, kteří budou schopni uplatnit své znalosti v různých stavebních a biologických činnostech souvisejících s ochranou a tvorbou krajiny, přírodního a životního prostředí ve státních i soukromých podnicích a organizacích.

Bližší informace o oboru Krajinářství

Studijní program Lesnictví

Obor Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Cílem studia je příprava odborníků pro hospodaření s přírodními zdroji v zemích tropického a subtropického pásma s důrazem na praktické zvládnutí biologických, technických a socioekonomických specifik daných oblastí. Absolventi se uplatní při přípravě a realizaci projektů v oborech lesního hospodářství, ochrany přírody a managementu krajiny (částečně i v zemědělské prvovýrobě), ve službách, zpracovatelském průmyslu, ve školství všech úrovní, ale i při kontrolní činnosti apod. Rozsah vzdělání jim umožní také uplatnění v českém lesnicko-zemědělském prostředí.

Bližší informace o oboru Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí

Obor Lesnictví

Stěžejní profilací posluchačů je absolutorium základních a aplikovaných vědních disciplín, vycházejících z ekologického pojetí lesa, zahrnujících zakládání a pěstění lesů, integrovanou ochranu lesů a přírodního prostředí, myslivost, hospodářskou úpravu lesů, techniku a technologii výrobních postupů, oceňování a využívání přírodních zdrojů a ekonomiku lesního hospodářství. Potenciálními zaměstnavateli absolventů jsou subjekty spravujících státní i soukromé lesní majetky, podnikatelské subjekty, orgány státní správy, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí apod.

Bližší informace o oboru Lesnictví

Studijní program Nábytek

Obor Tvorba a výroba nábytku

Vzdělání je zaměřeno na oblast kreativní a konstrukční tvorby nábytku, užitných parametrů výrobků, nábytkového zbožíznalství a výrobních technologií, doplněné základními informacemi o řízení výroby, z oblasti prodeje nábytku a o vývoji a trendech v zařizování interiérů. Absolventi jsou schopni zastávat odborné technické funkce v oblasti tvorby a výroby nábytku, zastávat funkci nábytkářských odborníků ve státní správě nebo v obchodních organizacích, jejichž činnost je zaměřena na produkty nábytkářské výroby.

Bližší informace o oboru Tvorba a výroba nábytku

Studijní program Stavby na bázi dřeva

Obor Stavby na bázi dřeva

Absolvent získává znalosti materiálů, dovednosti o oborech technologie, konstrukce, bezpečnosti, pracovních postupů, výrobní ekologie, organizace a ekonomie. Absolventi mají předpoklady využít nabyté znalosti a dovednosti v konstrukčních a projekčních kancelářích malých a středních výrobních a realizačních firem, mohou působit v přípravě výroby konstrukcí, realizace staveb i v odborném školství, v poradenské činnosti i ve službách a obchodě v dané oblasti tržního prostředí.

Bližší informace o oboru Stavby na bázi dřeva

 

NameDocument dateModificationsAttachment
Zápis do bakalářských studijních programů prezenční formy29. 05. 202027. 05. 2022 12:41:16  
Dodatek č. 3 Podmínky pro přijetí uchazečů 2020-202101. 06. 202001. 06. 2020 08:27:55  
Pokyny k talentové zkoušce Bc. Design nábytku 202001. 06. 202001. 06. 2020 08:27:55