Úvodní stránka / Fakulta / Informace o fakultě / Historie

Historie

Z historie Lesnické a dřevařské fakulty

"Přeju nové zemědělské vysoké škole plného zdaru v práci právě započaté."

T. G. Masaryk, 1919

24. 7. 1919 Usnesením Národního shromáždění založena Vysoká škola zemědělská v Brně (VŠZ v Brně) s odborem hospodářským a lesnickým, se čtyřletou dobou trvání studia a českou vyučovací řečí. Brno se vzápětí stává známým centrem lesnické vzdělanosti.

27. 10. 1920 Zahájení vlastního studia na lesnickém odboru, kdy bylo zapsáno prvních 208 posluchačů.

První roky byly obdobím získávání vynikajících odborníků z praxe, kteří svými zkušenostmi a rozhledem získávali vážnost lesnickému učení. Propojením pedagogiky a výzkumu bylo dosaženo již v prvních letech význačných výsledků. Česká lesnická věda byla povznesena na mezinárodní úroveň, přičemž neztratila své poslání: sloužit lesnické praxi.

1922-1924 Moravský zemský výbor přikročil k výstavbě budovy Zemských výzkumných ústavů zemědělských.

1922 Vznik Školního statku (později Školní lesní závod, nynější Školní lesní podnik "Masarykův les" Křtiny) převodem adamovského velkostatku; školní statek o rozloze 11 000 ha výrazně umocňuje image lesnického školství v Brně.

1. 1. 1923 Školní statek předán lesnickému odboru VŠZ v Brně.

17. 11. 1939 Narušení vývoje, vysoké školy uzavřeny německými okupanty.

3. 5. 1945 Obnovena činnost VŠZ v Brně.

1. 9. 1950 Reorganizace VŠZ v Brně; vznik fakulty zemědělské se sedmi a fakulty lesnické se šesti katedrami; ustaveny směry ekonomický, dřevařský, pěstební, produkční, stavební, technický a těžebně technologický. Převratné hospodářsko-politické a sociální změny na konci 40. a začátku 50. let vnesly do řízení a chodu VŠZ v Brně značnou nestabilitu. Politicky nepohodlní učitelé byli propouštěni a jejich místa byla obsazována aktivními členy Československého svazu mládeže a Komunistické strany Československa.

1. 6. 1952 Lesnická fakulta začleněna do svazku Vysoké školy stavitelství v Brně, prodloužení studia na pět let.

1. 6. 1956 Lesnická fakulta vyňata ze svazku Vysoké školy stavitelství a znovu přičleněna k VŠZ v Brně, která byla přejmenována na Vysokou školu zemědělskou a lesnickou v Brně.

1. 10. 1959 Název školy se opět změnil na VŠZ v Brně.

1960 Zahájena výstavba kolejí v Brně na Kohoutově ulici (1960--1965).

1964 Založen studentský časopis LEF (1964--1969), reflektující i politické změny ve společnosti; proto zakázán.

1970 Nová organizace studia jako reakce na požadavek důsledné obsahové přestavby studia.

1971 Budování Mysliveckého výukového a vědeckovýzkumného areálu v Lednici.

1986 Úprava učebního plánu; výstavba externího účelového pracoviště v Útěchově u Brna (dnes výroba stavebních konstrukcí ze sbíjených vazníků).

1989 Listopadové události, vznik stávkového výboru studentů, ustavení akademických rad fakult a akademické rady univerzity; jejich nástupcem jsou současné akademické senáty. Částečná rekonstrukce vedení univerzity, fakult, kateder, kolegií děkanů a rektora a vědeckých rad fakult a univerzity.

1990 Zahájeno postgraduální studium doktorských studijních programů (Ph.D.); ustavení akademických senátů fakult a univerzity.

1991 Katedry na fakultě přejmenovány na ústavy jako návrat k předválečné tradici. Součástí ŠLP "Masarykův les" Křtiny se stává Výzkumná stanice Křtiny (zaměřená na vývoj a výrobu lesnické techniky).

1991 Zahájena výuka samostatného programu Dřevařské inženýrství.

1992 Státní zkušebna stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně převedena do správy VŠZ v Brně jako její dřevařské výzkumné pracoviště.

1992 Obnovení provozu studentského klubu Green, založeného v roce 1969.

1993 Lesnická fakulta přejmenována na Lesnickou a dřevařskou fakultu.

1995 Vysoká škola zemědělská a lesnická v Brně se stává Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně.

1996 Předání dřevařského pavilonu (budova T) k užívání ústavům dřevařského oboru.

1997 Zahájena výuka samostatného programu Krajinné inženýrství.

1999 Do provozu uveden pavilon dřevařské technologie (budova P).

2002 Zahájena rekonstrukce budovy Lesnické a dřevařské fakulty (budova B); obnoven studentský časopis LEF.

2006 Zahájena výuka samostatného programu Nábytkové inženýrství.

2008 Zahájena výuka samostaného programu Stavby na bázi dřeva.

2009 Zahájena výuka samostatných oborů Arboristika a Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí.

2010 Název Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) zkrácen na Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).

Použitá literatura:

MIKOVCOVÁ, A. Historie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně v datech a obrazech. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 165 s. ISBN 80-7326-057-3

NOVÁK, V. (ed.). Památník Vysoké školy zemědělské v Brně k 10. výročí jejího založení: 1919-1929. Brno: VŠZ v Brně, 1930, s. 1-26.